Spoštovane članice in člani,

v postopku prevzemanja uradnih dolžnosti novega vodstva SAD in spremembe uradnega naslova (ta je še vedno napačen, Zavetiška 7) mora naše društvo po navodilih Upravne enote v Ljubljani ustrezno spremeniti svoj temeljni akt (Pravila SAD). Naložena nam je bila tudi uskladitev našega temeljnega akta z Zakonom o društvih iz leta 2011. Ta nam nalaga, da moramo naše dejavnosti, ki so lahko pridobitne (organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj, založništvo), uskladiti s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008.
Po Pravilih SAD in Zakonu o društvih je edino na skupščini SAD možno spreminjati temeljni akt, kar moramo storiti najkasneje do 7.7. 2019, da pravočasno dopolnimo našo vlogo.

Ker ocenjujemo, da v tako kratkem času ne bi mogli sklicati redne skupščine SAD, ki bi bila sklepčna, sklicujemo izredno dopisno sejo skupščine SAD s trajanjem od 12.6.2019 ob 10.00 do 21.6.2019 do 24.00.

Dnevni red dopisne seje:
1. Predlog sklepa o spremembi 3. člena Pravil SAD, kjer naj se popravljen naslov SAD glasi Zavetiška 5, 1000 Ljubljana.

2. Predlog sklepa o spremembi 6. člena Pravil SAD.
Zadnji stavek 6. člena, ki se sedaj glasi:

»Za uresničevanja omenjenih nalog in v skladu z veljavnimi predpisi društvo tudi:
– prireja zborovanja, simpozije, strokovna predavanja, razstave in podobno
– izdaja strokovne in informativne publikacije.«

Se nadomesti z:
»Za uresničevanja omenjenih nalog in v skladu z veljavnimi predpisi društvo tudi:
– prireja zborovanja, simpozije, strokovna predavanja, razstave in podobno (dejavnost 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008)
– izdaja strokovne in informativne publikacije (dejavnosti 58.110 Izdajanja knjig, 58.140 Izdajanja revij in druge periodike in 58.190 Drugo založništvo v skladu s Standardno klasifikaciji – SKD 2008).

Ker moramo pri UE Ljubljana zagotoviti popolno transparentnost postopka lahko glasujete le preko povezave Glasovanje o spremembah Pravil SAD. Pri glasovanju lahko sodelujejo samo članice in člani (tudi tisti, ki še niso poravnali članarine za 2019), zato je nujno, da v glasovalni anketi navedete tudi svoje ime in priimek. Dopisna seja Skupščine SAD bo sklepčna, če se je udeleži (oz. voli) večina članic in članov, sklepi pa sprejeti z večino oddanih glasov.

Obenem vabimo vse, ki še niste uspeli poravnati članarine za 2019, da to storite. Podatke o vplačilu dobite na https://www.arheologija.si/clanstvo-in-clanarina/.

Predrag Novaković
Predsednik SAD