Na podlagi 8. člena Pravil Slovenskega arheološkega društva je skupščina SAD na svoji izredni skupščini dne 11. marca 1996 sprejela, na rednih skupščinah dne 1. marca 2010, dne 29. marca 2012 in dne 31. marca 2016 dopolnila

Pravilnik o nagradah Slovenskega arheološkega društva

Dodelijo se:

  • Nagrada SAD za življenjsko delo na področju arheologije
  • Priznanje SAD za enkraten izjemen dosežek na področju arheologij
  • Častno članstvo SAD
  • Zahvalna listina SAD

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, postopek in način podeljevanja nagrad, priznanj, častnega članstva in zahvalne listine Slovenskega arheološkega društva (v nadaljevanju SAD) kot najvišjih priznanj, ki jih SAD podeljuje za izjemne dosežke na področju arheologije v Sloveniji.

2. člen
Nagrado SAD za življenjsko delo prejme arheolog za vrhunske stvaritve s področja arheologije, ki so prispevale k razvoju slovenske arheologije in njenemu ugledu doma in v tujini.

3. člen
Priznanje SAD za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije lahko prejme arheolog ali skupina arheologov za pomembne stvaritve v preteklem koledarskem letu in sicer za: razstave, konservatorske dosežke, poljudne publikacije, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini, ter za znanstvene ali strokovne publikacije in uveljavitev novih metod v arheologiji, realizirane v zadnjih treh koledarskih letih.

4. člen
Častno članstvo je najvišja oblika nagrajevanja vseh, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini. Častno članstvo SAD prejme posameznik ali skupina, ki deluje/jo v Republiki Sloveniji ali v tujini.

5. člen
Zahvalna listina je oblika nagrajevanja posameznika ali skupine izven stroke, ki na svojem področju (npr. kulinarika, umetne obrti, fotografija, arhitektura, novinarstvo ipd.) pripomorejo k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti itn. arheološke stroke. Zahvalno listino SAD prejme posameznik, skupina ali pravna oseba, ki deluje v Republiki Sloveniji ali tujini.

6. člen
Slovensko arheološko društvo podeli vsako leto eno nagrado SAD za življenjsko delo, največ dve priznanji SAD, največ dve častni članstvi SAD in največ eno zahvalno listino SAD.

7. člen
Nagrade, priznanja, častno članstvo in zahvalno listino podeljuje Izvršni odbor SAD na podlagi pisnega predloga Komisije za podelitev nagrad SAD. Komisijo za podelitev nagrad SAD izvoli Skupščina SAD izmed članov društva. Mandat komisije je vezan na mandat Izvršnega odbora. Komisija ima tri člane in dva namestnika. Namestnik se vključi v delo komisije v primeru daljše odsotnosti člana ali v primeru, da je član komisije predlagan za nagrado ali priznanje.

8. člen
Izvršni odbor objavi javni razpis in poziv za predlaganje kandidatov za nagrado, priznanja, častno članstvo in zahvalno listino najmanj mesec dni pred podelitvijo. Rok za predlaganje je 15 dni od objave v sredstvih javnega obveščanja.

9. člen
Kandidate lahko predlagajo posamezniki in strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji in v tujini. Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.

10. člen
Komisija odloča o podelitvi nagrad samostojno v največ desetih dneh po zaključku razpisa, svojo odločitev pa pisno argumentira. V primeru, da Izvršni odbor ne potrdi odločitve strokovne komisije, vrne v enem tednu po prejetju odločitve strokovne komisije zadevo komisiji v ponovno presojo z obrazložitvijo svoje zahteve (kršitev pravil društva, določb tega pravilnika ali določb razpisa, oz. nezadostna argumentacija odločitve ipd.). Komisija lahko svojo odločitev pisno dopolni, spremeni v celoti ali delno ali pa jo potrdi najkasneje v enem tednu po prejetju zahteve Izvršnega odbora. Odločitev komisije je Izvršni odbor dolžan upoštevati v celoti, v kolikor odločitev ne krši pravil društva, pravilnika o nagradah ali ustreznega razpisa. Informacija o nominirancih za nagrade SAD in odločitve komisije za nagrade SAD so javne.

11. člen
Nagrado SAD sestavljajo: – srebrn kipec Emonca, delo akademskega kiparja Janeza Boljke – denarna nagrada – diploma o podelitvi nagrade Priznanje SAD sestavlja: – diploma o podelitvi Priznanja SAD Častno članstvo SAD sestavlja: – diploma o podelitvi Častnega članstva SAD Zahvalno listino SAD sestavlja: – diploma o podelitvi zahvalne listine SAD Višino nagrade določi Izvršni odbor SAD v sodelovanju z Ministrstvom, ki pokriva področje kulture, še pred objavo razpisa. Obliko kipca in diplom določi Izvršni odbor SAD.

12. člen
Slovensko arheološko društvo je podelilo Nagrado in priznanja SAD prvič leta 1996 ob tridesetletnici smrti dr. Josipa Korošca, vodilnega slovenskega arheologa svojega časa in ob petdesetletnici delovanja arheološke stroke kot samostojne znanstvene discipline.

13. člen
Ta Pravilnik je bil sprejet na izredni skupščini SAD dne 11. marca 1996 in velja takoj.

14. člen
Dopolnitve 2., 4. in 5. člena Pravilnika so bile potrjene in sprejete na skupščini SAD 1. marca 2010 in veljajo takoj. 15. člen Dopolnitve Pravilnika so bile potrjene in sprejete na skupščini SAD 29. marca 2012 in veljajo takoj.

16. člen
Dopolnitve Pravilnika so bile potrjene in sprejete na Skupščini SAD 31. marca 2016 in veljajo takoj.

Tajnik SAD:
dr. Matija Črešnar

Predsednik SAD:
dr. Bojan Djurić