Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS 60/95 in 88/99) in v skladu z 12. členom Zakona o medijih (Ur. l. RS 35/01) ter 5. členom Pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Ur. l. RS 58/01, 94/02) so člani Slovenskega arheološkega društva na izredni skupščini dne 6. junija 2003 sprejeli spremenjena in dopolnjena

Pravila Slovenskega arheološkega društva

1. člen
Slovensko arheološko društvo (v nadaljnjem besedilu SAD) je prostovoljno in samostojno združenje strokovnjakov, ki delujejo na področju arheologije in za arheologijo zavzetih posameznikov drugih strok. Skupno določeni interesi društva so opredeljeni v tem temeljnem aktu in so usklajeni z zakonom o društvih (Ur. l. 60, 20. 10. 1995, 4746 ss).

2. člen SAD je pravna oseba zasebnega prava. Pečat društva je okrogle oblike z napisom Slovensko arheološko društvo – Ljubljana. Pečat je obvezen na vseh dopisih in listinah SAD hkrati s podpisom predsednika SAD ali pooblaščene osebe.

3. člen
Sedež SAD je Ljubljana, Zavetiška 5, delovanje SAD zajema Slovenijo.

4. člen
Delo društva je javno. Svoje člane obvešča društvo: – s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva – preko društvenega glasila – preko sredstev javnega obveščanja. Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

5. člen
Namen SAD je večati razvoj in ugled slovenske arheološke stroke doma in v tujini, širiti in vzpodbujati mednarodne povezave na področju arheologije, višati nivo izobraževanja članov doma in v tujini ter večati splošno razumevanje za ohranjanje premične in nepremične arheološke dediščine v republiki Sloveniji.

6. člen
Naloge SAD: – sodelovanje pri uresničevanju kulturne politike Slovenije – spremljanje in spodbujanje napredka arheološke stroke – opozarjanje na napake pri strokovnem delu in varovanju arheološke dediščine – sodelovanje pri obravnavanju vsebinskih in organizacijskih vprašanj s področja arheologije – spodbujanje povezovanja med strokovnjaki doma in v tujini – sklepanje in vzdrževanje delovnih, strokovnih stikov s sorodnimi institucijami in društvi v tujini – spodbujanje permanentnega izobraževanja članov – organiziranje strokovnih ekskurzij za člane – prispevanje k popularizaciji arheologije – zastopanje stanovskih interesov članov – potrjevanje sprejemanja in izključevanja članov. Za uresničevanja omenjenih nalog in v skladu z veljavnimi predpisi društvo tudi: – prireja zborovanja, simpozije, strokovna predavanja, razstave in podobno – izdaja strokovne in informativne publikacije.

7. člen
Redni člani društva postanejo s pristopno izjavo vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. člena tega akta in jih potrdi IO SAD. Častni člani postanejo tisti posamezniki strokovnjaki, ki so s svojim delom izredno prispevali k razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije, ne glede na območje delovanja. Zaslužni člani postanejo posamezniki, skupine ali pravne osebe, ki so s svojo dejavnostjo kakorkoli pripomogli k boljšemu delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije. Zaslužni člani lahko v društvu sodelujejo, vendar nimajo pravice odločanja.

8. člen
Najvišje priznanje SAD je nagrada Slovenskega arheološkega društva za življenjsko delo in priznanje SAD za enkraten izjemen dosežek. Merila o nagrajevanju SAD, postopke in način podeljevanja nagrade, priznanj ter častnega in zaslužnega članstva določa Pravilnik o nagradah SAD.

9. člen
Pravice članov: – odločajo o delu društva – volijo in so voljeni v organe društva – sodelujejo pri vseh oblikah društvenih prireditev (sestanki, simpoziji, predavanja, ekskurzije itd.) – določajo kratkoročne in dolgoročne načrte društva in morebitne nove usmeritve – odločajo o finančnem in zaključnem računu. Dolžnosti članov: – odgovornost za prevzete naloge in dolžnosti skupščini – sodelovanje pri uresničevanju društvenih nalog – izpolnjevanje sklepov društvenih organov – zastopanje interesov društva – redno plačevanje članarine.

10. člen
Častni in zaslužni člani ne plačujejo članarine.

11. člen
Članstvo v društvu preneha:
– s smrtjo
– z odstopom, ki ga član SAD sporoči skupščini ali IO SAD
– z izključitvijo, ko jo kot ukrep izreče častno razsodišče na podlagi utemeljenega pisnega predloga kateregakoli člana društva (izključitev je predvidena za grobo kršitev pravil društva).

Člana, ki dve leti ni plačal članarine, IO SAD pozove k poravnavi zaostalih članarin oziroma k odstopni izjavi. Če IO SAD ne prejme odstopne izjave v roku 30 dni od poziva, takemu članu preneha članstvo v SAD.

12. člen
Organi društva:
– skupščina
– izvršni odbor
– nadzorni odbor
– častno razsodišče
– izdajateljski svet.

13. člen
Skupščina je sestavljena iz vseh članov SAD in je najvišji društveni organ, ki neposredno odloča o delovanju društva in njegovih nalogah. Redna skupščina se sklicuje enkrat letno. Izredna skupščina se sklicuje po potrebi vsaj enkrat letno med rednima skupščinama na zahtevo izvršnega odbora, najmanj tretjine članov SAD ali na zahtevo nadzornega odbora. Izvršni odbor je dolžan najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine pisno obvestiti vse člane in jih seznaniti z dnevnim redom. Skupščina je sklepčna, če je navzoča vsaj polovica članov. Če ob napovedanem času skupščina ni sklepčna, se s 15 minutnim časovnim zamikom ponovno preveri prisotnost članov. Za novo skupščino z istim dnevnim redom zadošča prisotnost 30 članov SAD. Naloge skupščine SAD: – sprejema, dopolnjuje in spreminja temeljne in druge akte društva – voli in razrešuje predsednika in 8 članov izvršnega odbora ter sprejema poročila o njegovem delu – sprejema delovni in finančni načrt in potrjuje zaključni račun – odloča o višini članarine – potrjuje nove člane – na predlog izvršnega odbora potrjuje častne in zaslužne člane – voli člane in razrešuje nadzorni odbor – voli člane in razrešuje častno razsodišče – odloča o prenehanju društva. Volitve organov društva opravi skupščina praviloma s tajnim glasovanjem vsaka štiri leta. Predlog za prenehanje društva je sprejet, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini članov.

14. člen
Skupščino vodijo predsednik društva, sekretar in en član izvršnega odbora. O poteku in sklepih se piše zapisnik, njegovo pravilnost potrdita s podpisoma predsednik in sekretar društva.

15. člen
Predsednik društva Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4. let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s Pravili SAD in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru. Tajnik društva Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4. let. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Izvršni odbor (IO) je izvršni organ društva in šteje 9 članov: predsednika, tajnika, zakladnika in 6 članov. Predsednika voli skupščina posebej s tajnim glasovanjem, tajnika in zakladnika izvoli izvršni odbor med člani odbora. Naloge IO: – izvršuje sklepe skupščine – neposredno vodi delovanje društva – pripravlja predlog programa dela – pripravlja predlog finančnega načrta – pripravi letno delovno in finančno poročilo – pripravi predlog za sprejem novih članov – skrbi za stike, sodelovanje in menjavo mnenj s sorodnimi društvi doma in v tujini – predlaga pogoje dogovorov z arheološkimi združenji v tujini – daje mnenja o vseh vprašanjih, ki zadevajo arheološko stroko, na lastno pobudo ali na zahtevo pristojnih.

16. člen
IO sklepa na sejah, ki morajo biti najmanj trikrat letno. Skliče jih predsednik SAD. Seja je sklepčna, če je prisotna najmanj polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje najmanj polovica prisotnih članov. Podpisnik društva sta predsednik in sekretar, v finančnih zadevah pa predsednik in zakladnik.

17. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki ne smejo biti člani IO in jih voli skupščina na redni letni skupščini vsako leto posebej. NO mora najkasneje v 14. Dneh podati poročilo o zakonitosti finančnega delovanja IO. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana.

18. člen
Financiranje društva SAD pridobiva sredstva za svoje delovanje: – s članarino – iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva – z darili in volili – s prispevki donatorjev – iz javnih sredstev – iz drugih virov po zakonu. Presežek prihodkov nad dohodki se nameni izvajanju dejavnosti društva. Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Vodi ga pooblaščeni računovodja. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanje v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi društva. Društvo ima odprt svoj transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki.

19. člen
Pridobitna dejavnost bo omejena na posredovanje in širjenje vedenja o arheologiji, npr. tiskanega gradiva, ekskurzij, posvetovanj itd. Pridobitna dejavnost se lahko opravlja v obsegu, potrebam za doseganje nalog in ciljev iz 5., 6., 7., in 8. člena teh Pravil SAD ter Pravilnika o nagradah SAD. Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali druge pogodbe.

20. člen
Presežek prihodkov na odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejšnjega člena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim aktom.

21. člen
Vsi podatki društva so javni. Predstavljeni so najmanj enkrat letno na skupščini društva. Poročilo o delovanju in premoženju društva mora biti v skladu s pravili računovodskega standarda za društva. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

21a. člen
Izdajateljska dejavnost SAD
1.
SAD z namenom obveščanja članstva o aktualnih dogodkih ter spremljanja in spodbujanja razvoja arheološke stroke izdaja periodične in monografske publikacije strokovno-znanstvenega in informativnega značaja. SAD redno izdaja strokovno revijo “Arheo. Arheološka obvestila. Glasilo Slovenskega arheološkega društva” (v nadaljevanju Arheo), občasno pa tudi druge znanstvene in strokovne publikacije s področja arheologije.

2.
Sredstva za izdajateljsko dejavnost SAD pridobiva na javnih razpisih Ministrstev RS za kulturo ter za šolstvo, znanost in šport, iz plačanih članarin članov SAD, skladov, z donacijami in s prodajo publikacij. Odgovorna oseba izdajatelja je predsednik SAD.

3.
Razmerja med izdajateljem in uredništvi periodičnih publikacij ali uredniki monografskih publikacij ureja Izdajateljski svet SAD. Izdajateljski svet je sestavljen iz 4 članov, ki zastopajo izdajatelja in zainteresirane arheološke strokovne organizacije (1 član z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, 1 član z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete, 1 član, zaposlen v muzeju, in 1 član, zaposlen ali dejaven v spomeniško-varstveni službi), in iz 3 članov redno delujočih uredništev periodičnih publikacij. Izdajateljski svet imenuje Izvršni odbor SAD za mandatno obdobje 4 let. Mandat se članom Izdajateljskega sveta lahko podaljša največ dvakrat.

4.
Prvo (konstitutivno) sejo Izdajateljskega sveta skliče in vodi predsednik SAD. Na tej seji Izdajateljski svet izmed svojih članov izvoli predsednika. redsednik Izdajateljskega sveta sklicuje in vodi seje Izdajateljskega sveta. O delovanju Izdajateljskega sveta redno, najmanj pa enkrat letno, poroča izdajatelju (Izvršnemu odboru SAD ali predsedniku SAD). Izdajateljski svet sprejema odločitve s preglasovanjem.

5.
Izdajateljski svet: – skrbi za pravno-formalne vidike izdajateljske dejavnosti društva in opozarja na morebitna neskladja med Pravili in drugimi pravnimi akti SAD s področno zakonodajo in drugimi pravnimi predpisi Republike Slovenije, – preverja in z uredništvi usklajuje programske zasnove publikacij, – daje predloge za spremembe in dopolnila programskih zasnov publikacij, – daje in posreduje predloge uredništvom glede vsebinske zasnove publikacij, – skrbi za povezavo med uredništvi in bralstvom, – daje predloge za člane uredniških odborov posameznih publikacij; predloge za novo sestavo uredniškega odbora posreduje Izvršnemu odboru SAD najmanj šest mesecev pred iztekom mandata uredniškega odbora, – voli kandidate za odgovorne urednike izmed članov uredniških odborov posameznih periodičnih publikacij, ki jih nato potrdi in imenuje Izvršni odbor SAD.

6.
SAD izdaja revijo Arheo, ki je namenjena objavi znanstvenih, strokovnih in informativnih vsebin s področja arheologije in z njo povezanih strok. Izhaja praviloma enkrat letno v slovenskem jeziku. Člani SAD so na podlagi plačila članarine upravičeni do letno enega izvoda revije. Revija Arheo ima uredniški odbor in odgovornega urednika. Uredniški odbor sestavlja najmanj 6 članov, vključno z odgovornim urednikom. Člane uredniškega odbora na predlog Izvršnega odbora SAD imenuje skupščina SAD za mandatno obdobje 4 let. Mandat se članom uredniškega odbora lahko podaljša največ dvakrat. Odgovornega urednika za čas trajanja mandata iz vrst članov uredništva izvolijo člani Izdajateljskega sveta, izvoljenega kandidata potrdi in imenuje Izvršni odbor SAD. Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje določil iz 5. (Obvezne programske vsebine) in 6. oddelka (Pravica do popravka ali odgovora) Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01; ZMed), ki se nanašajo na izdajanje tiskanih medijev. Najmanj 1 in največ 3 člane uredniškega odbora revije Arheo Izvršni odbor SAD imenuje v Izdajateljski svet SAD. Uredniški odbor ima avtonomijo pri vsebinskem oblikovanju in pripravi posameznih številk revije, vendar v skladu s programsko zasnovo, ki jo sprejme Izvršni odbor SAD. Pobude za spremembe in dopolnila programske zasnove lahko poda uredniški odbor ali Izdajateljski svet SAD, sprejema in potrjuje pa jih Izvršni odbor SAD v soglasju z uredniškim odborom revije Arheo. Uredniški odbor o svojem delu redno poroča Izdajateljskemu svetu SAD in predsedniku SAD.

22. člen
Častno razsodišče
ima tri člane, izvoljene na skupščini, ki izmed sebe volijo predsednika. Ureja spore med člani, predlaga sankcije za člane, ki so grobo kršili pravila društva, predlaga izključitev iz društva, predlaga odpoklic članov, ki delujejo v organih društva pred potekom mandata in brani pravice članov SAD. Za svoje delo je odgovorno skupščini. Častno razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Zoper sklep ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, ki o zadevi dokončno odloči. Častno razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

23. člen
Društvo preneha delovati po samem zakonu, če pade število članov pod deset in s sklepom o prenehanju, sprejetem z dvotretjinsko večino na skupščini. Po poravnavi se premoženje SAD prenese na Slovensko konzervatorsko društvo. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu skupščine o prenehanju delovanja SAD mora zastopnik društva v 30. dneh obvestiti pristojni organ.

24. člen
Spremenjena in dopolnjena Pravila SAD so bila sprejeta na izredni skupščini dne 6. junija 2003 in veljajo takoj. S tem prenehajo veljati Pravila SAD, ki so bila sprejeta 7. maja 1996.

Sekretarka SAD:
Saša Djura Jelenko

Predsednica SAD:
dr. Irena Lazar