1. člen

a) Pravilnik o sofinanciranju udeležbe članov SAD na mednarodnih strokovnih srečanjih (odslej Pravilnik) ureja merila in postopke sofinanciranja udeležbe na mednarodnih strokovnih srečanjih iz sredstev proračuna SAD.

b) Pravilnik sprejema IO SAD.

2. člen

Predmet sofinanciranja je aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih konferencah ali srečanjih, ki so odprte za vse člane in članice SAD neglede na njihovo strokovno specializacijo ali usmeritev. Prednost imajo mednarodne strokovne konference, katerih tematika pokriva čim širše področje arheoloških dejavnosti (raziskovanje, varstvo kulturne dediščine, muzejska dejavnost, arheološka poklicna praksa). Sofinanciranje udeležbe na specialističnih konferencah je možno le, če se sredstva za konference iz prvega stavka tega člena ne porabijo.

3. člen

Višino sredstev za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih strokovnih konferencah določi IO SAD v letnem načrtu.

4. člen

IO SAD objavi razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih strokovnih konferencah najkasneje do 31. 3. v tekočem letu. V razpisu so objavljeni natančni pogoji in merila za izbor. IO SAD izbere prijave za sofinanciranje v 14 dneh po koncu razpisa.

5. člen

Subvencija SAD za udeležbo na mednarodnih strokovnih konferencah pokriva stroške poti in/ali kotizacije in/ali stroške nastanitve v času konference. Dnevnice, hrana in drugi stroški se ne subvencirajo.

6. člen

Iz sredstev SAD namenjih za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih strokovnih konferencah se lahko sofinancira tudi udeležba na delovnih sestankih vodilnih teles mednarodnih organizacij.

7. člen

Formalni pogoji za sodelovanje na razpisu SAD za subveniranje:
– kandidat mora biti član SAD in imeti poravnano članarino za tekoče leto,
– kandidat mora imeti referat na mednarodnem strokovnem srečanju. Udeležba s posterjem se ne subvencira.
– če je več avtorjev referata ima pravico do subvencije samo en avtor
– konferenca mora biti v tujini

8. člen

Splošna merila za izbor prijav:
– prednost imajo konference s programom, ki pokriva čim več področij arheološke dejavnosti,
– prednost imajo prijavitelji, ki so vodje sekcij in imajo tudi lasten referat,
– prednost imajo prijavitelji, ki še niso prejeli subvencij SAD za udeležbo na konferencah,
– prednost imajo člani SAD, ki so študentje, upokojenci in drugi mlajši prijavitelji.

9. člen

Sofinanciranje se prejemnikom izplača v obliki povračila stroškov. Stroški se dokazujejo z ustreznimi računi oz. dokazili, ki jih je skupaj s kratkim poročilom o udeležbi potrebno oddati IO SAD najkasneje v 30 dneh po koncu konference.

10. člen

Prehodne določbe:
a) Pravilnik stopi v veljavo ko ga potrdi IO SAD. Pravilnik se objavi na spletnih straneh SAD
b) V 4. členu je za leto 2021 datum objave razpisa najkasneje do 30.6.2021.