Na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 Odl. US: U-I-279/08-19; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) izdaja minister, pristojen za kulturo

Pravilnik o arheoloških raziskavah

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa pogoje in zahteve za izvajanje arheoloških raziskav (v nadaljnjem besedilu: raziskave) na območju Republike Slovenije in nadzor nad njimi, standarde predhodnih raziskav arheoloških ostalin ter način izdelave, vsebine in hranjenja dokumentacije in arhivov arheoloških najdišč.

(2) Priloge 1–7 so sestavni del tega pravilnika.

2. člen

(arheološke raziskave)

(1) Raziskave po tem pravilniku so dela, ki posegajo v arheološke ostaline ali arheološko dediščino zaradi potreb njihovega varstva, s katerimi se ugotavlja njihova prisotnost, preučujejo njihovi deli ali pridobivajo podatki o njihovem obstoju, pomenu, stanju in ogroženosti. Raziskave obsegajo vse terenske in poizkopavalne oziroma poterenske postopke za izdelavo končnega strokovnega poročila o raziskavi in predajo arhiva arheološkega najdišča pristojnemu muzeju. Raziskave se glede na način posega v arheološke ostaline delijo na neinvazivne, šibko invazivne in invazivne:

– Neinvazivne so raziskave, ki fizično ne posegajo v arheološke ostaline ali jih ne spreminjajo.

– Šibko invazivne so raziskave, ki le delno fizično posegajo v arheološke ostaline in jih pri tem ne spreminjajo.

– Invazivne so raziskave, ki fizično posegajo v arheološke ostaline in jih pri tem spreminjajo oz. odstranijo.

Podrobnejša delitev vrst raziskav je opredeljena v strokovnih standardih raziskav, ki so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.

(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. »arhiv arheološkega najdišča« je rezultat raziskave posameznega arheološkega najdišča skupaj z vsemi arheološkimi najdbami, vzorci in celotno dokumentacijo, ki spremlja arheološko raziskavo in poizkopavalno oziroma poterensko obdelavo, in ki mora biti trajno hranjen kot zbirka na način, ki omogoča dostop strokovni in širši javnosti;

2. »naročnik« je pravna ali fizična oseba, ki naroči raziskavo, ali jo sam izvaja za svoj račun;

3. »izvajalec raziskave« je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko ali negospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju raziskav;

4. »nadzornik« je konservator-arheolog Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki opravlja nadzor raziskave in pri tem ugotavlja skladnost raziskave z zahtevami iz kulturnovarstvenega soglasja po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1, s katerim se dovoli raziskava (v nadaljnjem besedilu: soglasje za raziskavo), in skladnost s strokovnimi standardi raziskav;

5. »odgovorna oseba izvajalca« je oseba, ki je s strani izvajalca raziskave pooblaščena opravljati delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi izvajalca raziskave, oziroma ki pri izvajalcu izvaja dolžno nadzorstvo;

6. »poizkopavalna oziroma poterenska obdelava arhiva najdišča« obsega postopke, ki so potrebni za izdelavo končnega strokovnega poročila o raziskavi in predajo arhiva najdišča pristojnemu muzeju;

7. »primarna zaščita« so postopki, s katerimi se v času raziskave prepreči propadanje arheoloških najdb in zagotovi njihova ohranitev do predaje v pristojni muzej;

8. »strokovni svetovalec raziskave« je posameznik, ki ga izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja arheologije ali strokovnjakov-specialistov za svetovalca nadzornika raziskave predlaga komisija za arheološke raziskave v soglasju za raziskavo.

(3) Preostali izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v ZVKD-1.

3. člen

(komisija za arheološke raziskave)

(1) Komisija za arheološke raziskave (v nadaljnjem besedilu: komisija) je posvetovalno telo ministra, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), ki deluje kot strokovna komisija v skladu z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.

(2) Komisijo sestavlja sedem članov, ki jih za petletni mandat imenuje minister. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani.

(3) V komisijo je izmed uveljavljenih strokovnjakov imenovanih pet arheologov-konservatorjev zavoda, en arheolog-kustos in en arheolog z akademskega področja, izmed katerih minister imenuje predsednika.

(4) Komisija opravlja predvsem naslednje naloge:

– vsebinsko presoja vloge in daje mnenje k izdaji soglasja za raziskavo,

– daje mnenja o ustreznosti strokovne usposobljenosti vodje in namestnika raziskav ter strokovnih sodelavcev raziskav,

– daje predloge za pogoje za izvedbo raziskave,

– daje mnenje o ustreznosti poterenske obdelave arhiva arheološkega najdišča,

– daje mnenje o ustreznosti predloga ureditve arheološkega najdišča po koncu terenskega dela raziskave,

– daje mnenje o ustreznosti predloga določitve dela ali več delov območja z arheološkimi ostalinami ali dela ali več delov arheoloških ostalin, ki se ohranjajo na mestu odkritja zaradi poznejšega preverjanja stratigrafije in arheološke sestave najdišča ali prezentacije arheoloških ostalin,

– daje mnenje k predlogom sprememb strokovnih standardov raziskav.

(5) Komisija se sestaja na sejah praviloma enkrat tedensko in najmanj enkrat mesečno.

(6) Sredstva za delovanje komisije in strokovnih svetovalcev raziskav zagotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(7) Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja pravilnik, sprejet na podlagi 20. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št.77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011 Odl.US: U-I-210/10-10).

2. SOGLASJE ZA RAZISKAVO

4. člen

(soglasje za raziskavo)

Raziskave je mogoče opravljati samo s predhodno pridobitvijo soglasja za raziskavo, ki ga izda minister na podlagi mnenja komisije in v skladu z 31. členom ZVKD-1.

5. člen

(vloga za izdajo soglasja)

(1) Vlogo za izdajo soglasja za raziskavo vloži naročnik ali po njegovem pooblastilu izvajalec raziskave na ministrstvo. Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokumente:

1. vlagatelj (ime oziroma naziv in naslov);

2. naročnik (ime oziroma naziv in naslov);

3. vrsta raziskave;

4. razlog za izvedbo raziskave;

5. kraj raziskave;

6. občina;

7. parcelna številka;

8. katastrska občina (ime in šifra);

9. evidenčna številka dediščine (EŠD) (številka in ime);

10. lastnik nepremičnine (samo pri invazivnih raziskavah) (ime in naslov);

11. izvajalec raziskave (ime oziroma naziv in naslov oziroma sedež);

12. vodja raziskave (ime in strokovna izobrazba), namestnik vodje raziskave (ime in strokovna izobrazba), število in izobrazba strokovnih sodelavcev. Pri podvodnih raziskavah se morajo poimensko navesti sodelujoče osebe z ustrezno strokovno izobrazbo ter veljavnim potrdilom o usposobljenosti za potapljanje ter zdravniškim potrdilom o zdravstveni sposobnosti za potapljanje;

13. drugi strokovni sodelavci-specialisti (ime in strokovna izobrazba);

14. predvideni datumski okvir raziskave;

15. predvideno število delovnih dni raziskave;

16. splošna kronološka in stvarna opredelitev raziskovanega najdišča (samo pri invazivnih raziskavah);

17. mesto začasne hrambe arhiva arheološkega najdišča;

18. navedba virov za kritje stroškov raziskave.

(2) Vloga mora vsebovati naslednje priloge:

1. kulturnovarstvene pogoje ali smernice ministrstva;

2. zaris lokacije raziskave in obsega načrtovanega posega na katastrskem načrtu, s katerega mora biti razvidno merilo izrisa in na katerem mora biti označeno morebitno območje oziroma območja registrirane dediščine;

3. oceno vsebine in obsega raziskave;

4. soglasje lastnika nepremičnine za poseg (pri invazivnih raziskavah);

5. dokazila, da so za raziskavo in poterensko obdelavo arhiva najdišča zagotovljena zadostna finančna sredstva (izjava ali kopija naročilnice oz. veljavne pogodbe);

6. izjava, da predlagani vodja raziskave in drugi udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 11. člena tega pravilnika;

7. izjavo izvajalca, da bo pred začetkom raziskave obvestil nadzornika in pristojni muzej o datumu začetka terenskih del;

8. izjavo izvajalca, da bo v dogovoru s pristojnim muzejem urejal vsa vprašanja glede arheoloških najdb ter prenosa in hrambe arhiva arheološkega najdišča.

6. člen

(strokovno mnenje)

(1) Komisija na podlagi vloge za izdajo soglasja za raziskavo in pridobitve ustreznih dokazil iz uradnih evidenc izdela strokovno mnenje in ga pošlje ministrstvu.

(2) Komisija v mnenju presoja zlasti utemeljenost razloga za izvedbo raziskave, ustreznost usposobljenosti in sestave raziskovalne ekipe ter ustreznost predlaganih raziskovalnih postopkov.

(3) Komisija v mnenju izmed konservatorjev-arheologov zavoda predlaga enega ali več nadzornikov ter morebitne dodatne strokovne zahteve in predloge za raziskavo.

(4) V mnenju lahko komisija izmed uglednih strokovnjakov iz področja arheologije ali strokovnjakov-specialistov predlaga tudi enega ali več strokovnih svetovalcev nadzornika raziskave.

7. člen

(izdaja soglasja za raziskavo)

(1) Ministrstvo izda soglasje za raziskavo, če:

– obstajajo najdbe oz. materialni dokazi ali posredni pokazatelji, da se na določljivem površju, v zemlji ali v vodi nahajajo arheološke ostaline,

– je izvedba raziskave utemeljena, o čemer poda predhodno mnenje Komisija,

– in pod pogojem, da jo nadzoruje zavod in da raziskavo opravi oseba, ki je strokovno usposobljena za izvajanje arheoloških raziskav.

(2) V soglasju za raziskavo se določijo:

– ime oziroma naziv in naslov oziroma sedež stranke, ki je vložila vlogo za izdajo soglasja za raziskavo,

– vrsta, lokacija in obseg raziskave in pogoji za njeno izvedbo,

– trajanje veljavnosti soglasja za raziskavo,

– koda raziskave,

– izvajalec,

– vodja raziskave in njegov namestnik ter strokovni sodelavci,

– vir financiranja,

– eden ali več nadzornikov,

– začasno in končno mesto hrambe arhiva arheološkega najdišča,

– rok, v katerem mora vodja raziskave oddati osnovno informacijo o raziskavi iz 20. člena in strokovno poročilo o raziskavi iz 21. oziroma 23. člena tega pravilnika,

– druge sestavine odločbe po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.

(3) V soglasju za raziskavo se lahko določi tudi:

– izravnalni ukrep v skladu z 31. členom ZVKD-1,

– del ali več delov območja z arheološkimi ostalinami ali del ali več delov arheoloških ostalin, ki se ohranjajo na kraju samem zaradi poznejšega preverjanja stratigrafije in arheološke sestave najdišča ali prezentacije arheoloških ostalin,

– enega ali več strokovnih svetovalcev nadzornika raziskave.

(4) Evidenco izdanih soglasij za raziskave vodi ministrstvo. Ministrstvo posreduje izdana soglasja zavodu, ki vodi evidenco (izvajanja) raziskav.

3. IZVAJALEC RAZISKAVE

8. člen

(tehnični in prostorski pogoji)

(1) Izvajalec raziskave mora razpolagati s kadri, opremo in sredstvi, ki omogočajo izvedbo raziskave v skladu s strokovnimi standardi raziskav in služijo zlasti za:

– prostorske in druge izmere, slikovno in pisno dokumentiranje,

– začasno hrambo in obdelavo arhiva arheološkega najdišča,

– zagotovitev zdravja in varnosti pri delu,

– zavarovanje območja raziskave in arhiva raziskave pred krajo in vsemi škodljivimi vplivi, ki jih je mogoče predvideti.

(2) Prostori, ki jih za začasno hrambo arheoloških najdb zagotavljajo izvajalci raziskav, morajo ustrezati zahtevam iz druge točke 7. člena Pravilnika o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12), ter predpisom, ki urejajo gradnjo objektov, varnost pred požari, zdravje in varnost pri delu ter varstvo okolja.

9. člen

(odgovorna oseba izvajalca)

Odgovorna oseba izvajalca raziskave je odgovorna za:

– celovito organizacijo in izvedbo raziskave,

– zavarovanje območja raziskave in arhiva arheološkega najdišča pred krajo in vsemi škodljivimi vplivi, ki jih je mogoče predvideti,

– ureditev mesta raziskave v skladu s 16. in 24. členom tega pravilnika,

– ustrezno začasno hrambo arhiva arheološkega najdišča,

– predajo arhiva najdišča pristojnemu muzeju v roku iz 33. člena ZVKD-1.

10. člen

(vodja raziskave)

(1) Vodja raziskave je odgovoren za strokovnost izvedbe raziskave v skladu z izdanim soglasjem za raziskavo in s strokovnimi standardi raziskav ter za oddajo strokovne informacije in strokovnih poročil o raziskavi. Na terenu mora vodja raziskave zagotoviti zlasti:

– ustreznost uporabljenih metod in tehnik raziskave z vidika vsebine, vrste, datacije in kompleksnosti najdišča ter posebnih okoliščin raziskave,

– ustreznost in celovitost dokumentacije (dokumentacija o poteku del, dokumentacija prostorskih izmer, dokumentacija stratigrafskih, strukturnih zbiralnih oziroma drugih enot opazovanja, pisna dokumentacija, slikovna dokumentacija, dokumentacija o zbirkah predmetov, dokumentacija o zbirkah vzorcev) in

– ustreznost urejenosti, označenosti, hrambe in primarne konservacije predmetov in vzorcev.

(2) Vodja raziskave sočasno ne more voditi terenskih del več kot ene raziskave.

(3) Če vodja raziskave svojih obvez, ki sledijo iz soglasja za raziskavo, ne more izpolniti pravočasno ali strokovno ustrezno, mora odgovorna oseba izvajalca v dveh delovnih dneh o tem obvestiti nadzornika in v petih delovnih dneh oddati na ministrstvo vlogo, v katerem zanj predlaga ustrezno zamenjavo. V tem času opravlja funkcijo vodje raziskav namestnik, imenovan v soglasju za raziskavo.

(4) Vodja raziskave mora biti stalno prisoten na lokaciji raziskave. V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik. Navzočnost vodje raziskave in njegovega namestnika se evidentira v delovnem dnevniku.

(5) Vodja raziskave mora omogočiti nadzorniku raziskave in inšpektorju, pristojnem za kulturno dediščino, vpogled v potek, dokumentacijo in rezultate raziskave.

11. člen

(pogoji za vodjo raziskave in druge udeležence)

(1) Vodja raziskave je strokovnjak

– z zaključeno štiriletno ali petletno univerzitetno izobrazbo s področja arheologije ali primerljivega področja v tujini,

– ki ima vsaj pet let delovnih izkušenj v arheologiji po pridobitvi izobrazbe, od tega vsaj dve leti v obdobju zadnjih petih let,

– ki je bil vodja ali namestnik vodje pri vsaj petih raziskavah oz. vsaj dvakrat vodja ali namestnik vodje raziskave in petkrat arheolog-pomočnik,

– ki je avtor ali soavtor vsaj petih objavljenih ali drugače javno dostopnih končnih strokovnih poročil o raziskavah, ki so po zvrsti in obsegu primerljive s predlagano raziskavo in

– ki ima ob vlogi za soglasje za raziskavo izpolnjene vse obveznosti iz soglasij za predhodno opravljene raziskave in največ tri neoddana končna strokovna poročila v preteklosti opravljenih raziskavah.

(2) Vodja podvodne raziskave mora imeti poleg pogojev iz prejšnjega odstavka potrdilo o ustrezni usposobljenosti za potapljanje (najmanj potapljač 3. stopnje ali tehnični potapljač 1. stopnje iz 3. člena Uredbe o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št 81/2003)).

(3) Namestnik vodje raziskave je strokovnjak

– z zaključeno štiriletno ali petletno univerzitetno izobrazbo s področja arheologije ali primerljivega področja v tujini,

– ki ima vsaj tri leta delovnih izkušenj v arheologiji po pridobitvi izobrazbe,

– ki je bil vodja ali namestnik vodje pri vsaj treh raziskavah in je soavtor ali avtor vsaj dveh objavljenih ali drugače javno dostopnih končnih strokovnih poročil o raziskavah, ki so po zvrsti in obsegu primerljive s predlagano raziskavo, oz. vsaj petkrat arheolog-pomočnik in je bil vsaj enkrat soavtor ali avtor in sodelavec pri izdelavi treh objavljenih ali drugače javno dostopnih končnih strokovnih poročilih o raziskavah, po zvrsti in obsegu primerljivih s predlagano raziskavo.

(4) Arheolog-pomočnik je strokovnjak

– z zaključeno vsaj triletno univerzitetno izobrazbo s področja arheologije ali primerljivega področja v tujini,

– ki ima vsaj eno leto delovnih izkušenj v arheologiji po pridobitvi izobrazbe in

– ki ima vsaj štiri mesece sodelovanja pri terenskih raziskavah.

(5) Arheolog-pripravnik je strokovnjak z zaključeno vsaj triletno univerzitetno izobrazbo s področja arheologije ali primerljivega področja v tujini.

(6) Potapljač, ki sodeluje pri podvodni raziskavi, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za potapljanje (najmanj potapljač 2. stopnje ali tehnični potapljač 1. stopnje iz 3. člena Uredbe o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št 81/2003)) in izpolnjevati pogoje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično potapljanje, določene z Zakonom o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07-UPB1 in 9/11) in Uredbo o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/2003).

12. člen

(neformalna izobrazba)

(1) Pri uveljavljanju usposobljenosti za posamezne strokovne funkcije pri raziskavi se lahko poleg pogojev, ki jih predpisuje ta pravilnik, upošteva tudi neformalno pridobljena izobrazba, ki pomeni vse oblike izobrazbe, pridobljene iz neakreditiranih študijskih programov. Neformalna izobrazba lahko nadomesti del zahtevanih terenskih izkušenj in/ali oddanih poročil.

(2) Komisija lahko za mnenje o ustreznosti neformalne izobrazbe zaprosi reprezentativno strokovno združenje, delujoče v javnem interesu.

13. člen

(razmerje z izvajalcem raziskave)

(1) Vodja raziskave, strokovni sodelavci in strokovni sodelavci-specialisti morajo biti v pogodbenem (poslovnem) razmerju z izvajalcem raziskave.

(2) Pri raziskavi lahko sodelujejo poleg domačih tudi tuje fizične in pravne osebe.

4. IZVEDBA RAZISKAVE

14. člen

(raziskava)

(1) Raziskava se izvaja v skladu s strokovnimi standardi raziskav, ki so Priloga 1 tega pravilnika.

(2) Spremembe strokovnih standardov raziskav sprejme izdajatelj soglasja za raziskave na predlog pristojne komisije pri reprezentativnem strokovnem združenju, delujočem v javnem interesu, ali v dogovoru z njim, po predhodnem mnenju komisije.

(3) Za izvajanje neinvazivne raziskave, ki ni del predhodne arheološke raziskave, ni potrebno izpolnjevanje pogojev iz 11. člena tega pravilnika.

(4) Za vsako raziskavo morajo biti zagotovljena zadostna finančna sredstva, s katerimi se opravijo dela na terenu in poterenska obdelava arhiva najdišča ter uredi prostor raziskave po končani raziskavi v skladu z navodili iz zapisnika konservatorskega nadzora iz 16. člena tega pravilnika.

(5) Raziskava je končana, ko je oddano končno poročilo o raziskavi iz 24. člena tega pravilnika.

(6) Če ministrstvo vzpostavi računalniški sistem za spremljanje izvajanja raziskav, so izvajalci raziskav dolžni poročati in objavljati dokumente v tem sistemu.

15. člen

(obvestilo o začetku raziskave)

Odgovorna oseba izvajalca mora o datumu začetka raziskave vsaj tri delovne dni prej pisno obvestiti v soglasju za raziskavo imenovanega nadzornika raziskave.

16. člen

(nadzor nad izvajanjem raziskave)

(1) Vsako raziskavo nadzira vsaj en nadzornik, ki je v soglasju za raziskavo na podlagi predloga komisije imenovan izmed konservatorjev-arheologov zavoda.

(2) Predmet nadzora je skladnost izvedbe raziskave s soglasjem za raziskavo in strokovnimi standardi raziskav. Morebitne spremembe raziskovalnih metod, ki jih določi ali odobri nadzornik, morajo biti utemeljene v zapisniku iz četrte točke tega člena.

(3) Nadzor traja do oddaje arhiva arheološkega najdišča v pristojni muzej.

(4) Nadzornik raziskave najmanj enkrat, po potrebi pa večkrat, pregleda raziskavo v času njenega poteka in o tem izdela zapisnik o konservatorskem nadzoru, čigar sestava je opredeljena v Prilogi 2 tega pravilnika.

(5) Zapisnik o konservatorskem nadzoru vsebuje mnenje nadzornika o tem, ali je raziskava izvedena v skladu s soglasjem za raziskavo in veljavnimi standardi, ter morebitne zahteve za nadaljnje ukrepe varstva.

(6) Zapisnik o konservatorskem nadzoru je obvezen samo pri invazivnih raziskavah.

(7) Kopija zapisnika o konservatorskem nadzoru je sestavni del prvega strokovnega poročila o raziskavi iz 21. člena tega pravilnika.

17. člen

(zahteva za prekinitev raziskave)

Nadzornik raziskave mora zahtevati, da se raziskava, ki ni izvajana v skladu z določili soglasja za raziskavo, prekine in o tem nemudoma obvestiti inšpekcijsko službo, pristojno za kulturno dediščino.

18. člen

(predlog za dopolnitev soglasja za raziskavo)

Če v teku izvedbe raziskave pride do odkritij, zaradi katerih je potrebno spremeniti zahteve iz soglasja za raziskavo, vodja raziskave o tem obvesti nadzornika, ki določi ukrepe varstva in predlaga izdajatelju soglasja za raziskavo ustrezno dopolnitev tega soglasja.

19. člen

(ravnanje v primeru izjemnih odkritij)

(1) Če med izvedbo raziskave, potrebne za sprostitev zemljišča za gradnjo, pride do izjemnih odkritij, ki utemeljujejo spremembo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev projektnih pogojev po predpisih s področja graditve, in se ta odkritja niso mogla upoštevati pri izdaji soglasja za raziskavo, mora nadzornik o tem nemudoma pisno obvestiti ministrstvo in naročnika. Pisno obvestilo mora vsebovati opis izjemnih odkritij in utemeljitev, zakaj so posamezne spremembe projektne dokumentacije nujne.

(2) O izjemnosti odkritij odloči organ, ki je izdal soglasje za raziskavo, na podlagi mnenja komisije.

(3) Odločba iz prejšnjega odstavka se vroči naročniku in zavodu, ki lahko zaradi novih okoliščin (izjemno odkritje) v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, po uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje kulturnovarstvenih pogojev in soglasja za poseg na zemljišču, na katerem se izvaja raziskava.

20. člen

(osnovna informacija o raziskavi)

(1) V največ tridesetih dneh po zaključku terenskih del raziskave mora vodja raziskave ministrstvu in zavodu oddati osnovno informacijo o opravljenem terenskem delu raziskave in njenih rezultatih v tiskani in elektronski obliki, za potrebe popularizacije in evidence raziskav.

(2) Vsebina in sestava osnovne informacije sta določeni v Prilogi 3 tega pravilnika.

21. člen

(prvo strokovno poročilo o raziskavi)

(1) Vodja raziskave mora v največ šestdesetih dneh po zaključku terenskih del raziskave ministrstvu, zavodu, naročniku in pristojnemu muzeju oddati prvo strokovno poročilo o raziskavi in njenih rezultatih v tiskani in elektronski obliki, za potrebe nadaljnjih postopkov varstva.

(2) Prvo strokovno poročilo o raziskavi mora pred oddajo izdajatelju soglasja za raziskavo in naročniku potrditi nadzornik. Nadzornik pregleda in ugotovi skladnost s sestavo poročila, kot je opredeljena v Prilogi 4 tega pravilnika.

(3) Prvo strokovno poročilo o raziskavi lahko velja tudi za končno strokovno poročilo o raziskavi pod pogojem, da je tako odločeno v zapisniku o konservatorskem nadzoru iz 16. člena tega pravilnika oziroma v postopku potrjevanja poročila iz prejšnjega odstavka.

(4) Del prvega strokovnega poročila o raziskavi in njenih rezultatih je zapisnik komisije za poterensko obdelavo arhiva arheološkega najdišča za pripravo končnega strokovnega poročila o raziskavi iz 23. člena tega pravilnika. Zapisnik pripravi komisija, ki jo sestavljajo vodja raziskave, nadzornik in vsaj en zunanji strokovnjak. Obvezne sestavine zapisnika so določene v Prilogi 7 tega pravilnika

22. člen

(arhiv arheološkega najdišča)

(1) Arhiv arheološkega najdišča je last države in je izdelan v slovenskem jeziku.

(2) Izvajalec preda arhiv najdišča pristojnemu muzeju, ki je naveden v soglasju za raziskavo.

(3) Arhiv najdišča se kot celota hrani v pristojnem muzeju, če ta izpolnjuje pogoje za hrambo. Drugi upravičenci do dokumentarnega dela tega arhiva prejmejo dokumentacijo v digitalni obliki ali kopiji.

(4) Izvajalec v času raziskave sodeluje s pristojnim muzejem predvsem glede arheoloških najdb, ki zahtevajo posebne konservatorske in varnostne ukrepe.

(5) Časovni roki predaje arhiva najdišča se opredelijo v medsebojnem dogovoru izvajalca raziskave in muzejske ustanove, ki bo arhiv hranila. Čas dokončne predaje ne sme presegati zakonsko opredeljenega roka.

(6) Stroške priprave in oddaje arhiva (embalaža, imobilizacija, primarna zaščita, signiranje) za začasno hrambo in prenos arhiva krije naročnik raziskave.

(7) Vsi posamični elementi arhiva arheološkega najdišča morajo biti opremljeni s kodo raziskave, t.j. vsak posamični dokument in vsaka posamična enota zbirke najdb in vzorcev. Koda arhiva arheološkega najdišča je enaka kodi raziskave.

(8) Ob predaji se opravi pregled arhiva arheološkega najdišča. Izvajalec in pristojni muzej podpišeta primopredajni zapisnik. Z veljavno podpisanim zapisnikom arhiv arheološkega najdišča preide v trajno muzejsko hrambo. Kopijo zapisnika prejme izdajatelj soglasja za raziskavo.

(9) Vsebina, sestava in oblika arhiva so določene v Prilogi 6 tega pravilnika.

23. člen

(končno strokovno poročilo o raziskavi)

(1) Dve leti po zaključku terenskih del raziskave mora vodja raziskave ministrstvu, zavodu in pristojnemu muzeju oddati vsebinsko zaključeno, sistematično urejeno, s strokovno recenzijo usklajeno končno strokovno poročilo o poteku in rezultatih arheoloških raziskav (recenzija se zahteva samo pri invazivnih raziskavah) v tiskani in elektronski obliki.

(2) S soglasjem ministrstva in v skladu s priporočili iz zapisnika komisije za poterensko obdelavo arhiva arheološkega najdišča iz 21. člena tega pravilnika se lahko rok za oddajo poročila izjemoma podaljša do pet let po zaključku terenskih del.

(3) Obvezne sestavine poročila so določene v Prilogi 5 tega pravilnika.

(4) Skladnost končnega strokovnega poročila o raziskavi z zapisnikom poterenske obdelave arhiva arheološkega najdišča potrdi zavod.

24. člen

(recenzija)

(1) Recenzent, ki poda oceno o strokovni ustreznosti poročila, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom s področja arheologije. Recenzenta predlaga izvajalec raziskave in potrdi nadzornik raziskave. Recenzentov je lahko tudi več.

(2) Recenzent ne sme biti kakorkoli poslovno ali osebno vezan na raziskavo in sicer kot strokovni svetovalec raziskave, avtor ali soavtor poročila oziroma svetovalec pri pripravi poročila, ki ga recenzira.

(3) Stroški recenzije so del stroškov za poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča.

(4) Recenzirano poročilo je javno dostopno.

5. UREDITEV ARHEOLOŠKEGA NAJDIŠČA IN KONSERVIRANJE NAJDB

25. člen

(ureditev arheološkega najdišča)

Najpozneje v roku enega leta po zaključku terenskih del mora biti lokacija ali območje raziskave urejeno in nepremična dediščina zavarovana v skladu z navodili iz zapisnika o konservatorskem nadzoru iz 16. člena tega pravilnika.

26. člen

(konserviranje arheoloških najdb)

Najpozneje v roku 1 leta po zaključku terenskih del morajo biti arheološke najdbe, ki so podvržene propadanju, predane v postopek preventivne in aktivne konservacije konservatorju-restavratorju. Vsi postopki konservacije morajo biti končani do oddaje končnega strokovnega poročila o raziskavi iz 23. člena tega pravilnika.

27. člen

(iznos in izvoz dokumentacije)

(1) Iznos in izvoz dokumentacije raziskave v tujino sta mogoča samo v kopiji.

(2) Iznos in izvoz arheoloških najdb v tujino sta mogoča samo z dovoljenjem ministrstva pod zakonsko predpisanimi pogoji.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja (Uradni list RS, št. 113/00).

29. člen

(komisija)

(1) Komisija za arheološke raziskave, ki deluje pri ministrstvu na podlagi pravilnika iz prejšnjega člena, preneha z delovanjem ob imenovanju komisije iz 3. člena tega pravilnika, imenovane v roku 1 meseca po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Komisija v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sprejme poslovnik, s katerim določi način svojega dela.

30. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1

Strokovni standardi arheoloških terenskih raziskav

Priloga 2

Zapisnik konservatorskega nadzora terenskih del raziskave

Priloga 3

Osnovna informacija o raziskavi

Priloga 4

Prvo strokovno poročilo o raziskavi

Priloga 5

Končno strokovno poročilo o raziskavi

Priloga 6

Sestava arhiva arheološkega najdišča

Priloga 7

Zapisnik komisije za poterensko obdelave arhiva arheološkega najdišča